P.H.U. DELCO SYSTEM S.C.
DZIAŁ HANDLOWY
ul.Planty 10
25-502 Kielce
Tel. (41) 3441211, 3448229 ,3438934

lwww.delcosystem.com.pl

OFERTA AUDYTU
Dowiedz się całej prawdy o swoim systemie informatycznym - zamów audyt informatyczny. Wykonamy go w specjalnie opracowanej metodologii. Efektywne zarządzanie zasobami informatycznymi wymaga od administratora dokładnej wiedzy na temat sieci informatycznej w firmie. Wszystkie potrzebne do tego celu informacje można uzyskać wykonując audyt informatyczny. Nowa sytuacja, w której zauważa się i ściga piractwo komputerowe zmusza kierownictwo firm do podjęcia działań koniecznych do opanowania tego zjawiska we własnych przedsiębiorstwach. W praktyce okazuje się jednak, że nie jest to zadanie proste, zwłaszcza w sytuacjach dużych sieci komputerowych. Nasza firma przeprowadza tzw. audyt przyjazny ,projekt jest realizowany na podstawie dwustronnej umowy zobowiązującą nas do pełnej poufności pod groźbą konsekwencji prawnej (treść umowy do wglądu) . Informatycy oraz kadra zarządzająca firm, które nie posiadają pełnej kontroli nad liczbą zainstalowanego oprogramowania, muszą mieć świadomość odpowiedzialności prawnej, jaką rodzi taki stan rzeczy, obecny stan prawny przewiduje odpowiedzialność karna do 5 lat pozbawienia wolności ,finansową do 6-krotności wartości oprogramowania używanego bez licencji , osobistą – odpowiedzialność zbiorowa obejmuje wszystkie osoby do właściciela firmy i prezesa zarządu włącznie.
PROCEDURA:
• Monit zainstalowanego oprogramowaniu na poszczególnych komputerach posiadanych przez firmę licencjach na oprogramowanie i ich zgodności
• Test sprzętu komputerowego i określenie przyszłych potrzeb.
• Zwiększenie możliwości wykorzystania posiadanego sprzętu bez konieczności zakupu nowego.
• Raport konfiguracji sprzętowej poszczególnych serwerów i stacji roboczych
• Sporządzenie dokumentacji dla poszczególnych stacji roboczych (tzw. metryki komputerów) oraz analitycznego raportu końcowego*
• Wydania certyfikatu poświadczającego pomyślne zakończenie audytu oraz legalność audytowanej firmy.
* Raport końcowy pozwoli kadrze menedżerskiej zapoznać się z potencjalnymi korzyściami, jakie osiągnie firma po wdrożeniu planowanych rozwiązań oraz stwierdzić czy wdrożenie projektu pomoże rozwiązać istniejące problemy.
ZAGROŻENIA:
Audyt informatyczny wykazuje takie zagrożenia dla firmy jak:
• Nieautoryzowane zmiany w konfiguracji sprzętowej komputerów
• Zakupy oprogramowania bez planowania i optymalizacji
• Niewykorzystanie wszystkich posiadanych licencji oprogramowania
• Przekroczenie liczby instalacji oprogramowania ponad posiadaną liczbę licencji
• Nieuprawnione instalacje przeprowadzane przez użytkowników oprogramowania mogąca spowodować wyciek poufnych informacji poza firmę
• Wykorzystywanie przez pracowników komputerów w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem ( gry , oprogramowanie medialne)
• Przeciążanie systemu informatycznego użytkowników rezultacie spowolnienie pracy przez użytkowników
KORZYŚCI:
Audyt przeprowadzany w firmach pozwala osiągnąć konkretne korzyści zarówno w małych ,średnich jak i dużych firmach. Potrafimy wykazać ,że oszczędności osiągane przez klientów rekompensują nakłady związane z przeprowadzeniem audytu. Podstawowe korzyści to :
• wdrożenie procedur zarządzania licencjami i oprogramowaniem
• ograniczenie odpowiedzialności kierownictwa w sytuacji wykrycia nieprawidłowości
• uzyskanie certyfikatu Microsoftu poświadczającego legalność wykorzystywanego oprogramowania
• zdobycie narzędzia do okresowej weryfikacji wyników audytu
• możliwość tworzenia aktualnych raportów w przypadku planów migracyjnych
• możliwość wyszukiwania kopii poufnych dokumentów
• możliwość śledzenia zmian w konfiguracji sprzętowej komputerów firmowych
• stała kontrola nad oprogramowaniem zainstalowanym na komputerach firmowych
• uzyskanie aktualnej listy legalnie posiadanego przez firmę oprogramowania (przygotowywana jest ona na podstawie szczegółowej inwentaryzacji dowodów licencyjnych przeprowadzonej przez specjalistów certyfikowanych w tej dziedzinie)
• weryfikacja i możliwość stałej aktualizacji bazy środków trwałych (księgowej) sprzętu komputerowego.
OSZCZĘDNOŚCI:
Właściwie wykonany audyt pozwala osiągnąć:
• niższy koszt audytu legalności dzięki wcześniejszemu wdrożeniu odpowiednich narzędzi i procedur
• optymalizację zakupów dzięki dokładnej identyfikacji potrzeb użytkowników
• oszczędności wynikające ze świadomego zarządzania licencjami: wyeliminowanie nadmiarowych licencji, niepotrzebnie nabywanych usług typu maintenance czy też optymalne dobieranie formy zakupu nowych licencji
• możliwość samodzielnego przeprowadzania okresowych audytów wewnętrznych
• możliwość ułatwienia pracy wewnętrznego działu helpdesk poprzez udostępnienie aktualne dane i dokładnej specyfikacji środowiska pracy każdego z użytkowników
Plusy i minusy różnych rodzajów realizacji audytu oprogramowania

Audyt samodzielny:
+ mniejszy koszt (tylko pozornie)
+ dowolny termin
+ utrzymanie poufnych danych audytowych w firmie
- czasowa blokada własnych zasobów (ludzi, komputeróów)
- wydłużenie terminów, ze względu na brak doświadczenia i popełniane błędy
- konieczność konsultacji z profesionalistami
- brak gwarancji sukcesu projektu

Audyt zlecony firmie zewnętrznej:
- większy koszt (tylko pozornie)
+ praktyka i doświadczenie
+ oszczędność czasu - gwarancja terminowości
+ minimalne zaangażowanie pracowników IT w projekt
+ gwarancja poprawnego wykonania audytu
+ pomoc w formułowania celów audytu i ich realizacji
+ dodatkowe usługi związane z audytem
Okresowy audyt (przeprowadzony pierwszy raz wspólnie z zewnętrznym audytorem):
- zaangażowanie pracowników w projekt
+ dodatkowe korzyści przy zbliżonej cenie
+ zdobycie praktyki i doświadczenia audytora
+ dowolny termin
+ wdrożenie procedur automatyzujących audyt
+ weryfikacja poprawności wykonania audytu
+ pomoc w formułowaniu wniosków i ich realizacji
+ dodatkowe usługi związane z audytem
+ okresowo aktualizowane informacje o zasobach

Firma Delco System zapewnia:
• poufność informacji w ramach umowy między partnerami;
• niezależność naszej firmy jako audytora zewnętrznego;
• pełny zakres pomocy technicznej i edukacyjnej
• profesjonalizm potwierdzony certyfikatem Software Assets Management wydanym przez firmę Microsoft

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać bardziej szczegółowe informacje na temat sposobu przeprowadzania audytów przez Delco System prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: (41) 3441211 lub 3448229 gdzie nasz konsultant odpowie na Państwa pytania można też skorzystać z bezpłatnej oferty wstępnej analizy sytuacji w Państwa firmie wraz z wyceną kosztów audytu

Z poważaniem
Jacek Romankiewicz